درباره ما

درباره من

دکتر علی رضا ثابت پور

تحصیلات و تجارب:

تمام دوره های رزیدنتی و فلوشیپی زیر، آموزشی-تحصیلی بوده و زیر نظر و مورد تائید رسمی ریال کالج انگلستان قرار گرفته است. مراحل سه گانه امتحان عضویت در کالج سلطنتی متخصصان داخلی هم با موفقیت گذارنده شده است که معادل امتحانات بورد ایران میباشد

1.فلوشیپ بیماری های سرطانی ریه:

بیمارستان پپورث کمبریج ( Papworth hospital, Cambridge) زیر نظر اساطید دکتر رابرت رینتول و مارک اسلید.
آشنائی با درمان و شیوهای نوین شناخت سرطان ریه
چگونگی برخورد تیمی بجای تصمیم فردی با بیمار سرطان ریه
آشنائی و انجام برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی ( Endobronchial (Ultrasound, EBUS جهت تشخیص و مرحله بندی سرطان ریه
آشنائی با تکنیک برونکوسکوپی با تکنیک کرایو جهت درمان بیماران سرطانی

2.فلوشیپ بیماری های مربوط به پیوند ریه:

بیمارستان پپورث کمبریج( Papworth hospital, Cambridge) زیر نظر استاد دکتر پارمار
آشنائی با بیماری های و علل منتهی به پیوند ریه
عوارض عفونی و غیر عفونی پیوند ریه
علل رد پیوند ریه
برونکوسکوپی بر روی ریه پیوندی
برونکوسکوپی با تکنیک الکتروکوتری ؛ باز کردن مجاری تنگ با لالون و قرار دادن استنت

3.فلوشیپ بیماری ریه

بیمارستان لنکستر؛ منچستر( ( Royal Lancaster Infirmary زیر نظر اساتید دکتر ویلی و اندریانی
آشنائی با بیماری های ریه
انجام برنکوسکوپی
بیوپسی پرده پلورال و سونوگرافی ریه
انجام چست تیو.ب و تخلیه مایع پلورال
آشنائی با مکانیسم تهویه با فشار مثبت و مراقبت های ویژه

4.رزیدنتی بیماری های داخلی :

بیماری داخلی ؛ زیر نظر دکتر والش (Hinchinbrookehospital, Cambridge)
بیماری های داخلی کهنسالان؛ زیر نظر دکترآمار( Royal Bournemouth hospital)
بیماری های گوارش زیر نظر دکتر تلی( Royal Lincholnshire hospital)
بیماری های داخلی کلیه
بیماری های قلب و ریه زیر نظرپروفسور پیورد و بنت ( Leicester and Glenfileld hospital)

انتشارات علمی:

1. اثر تجویز ATG بر میزان دفع و عفونت زود رس پیوند ریه و قلب . ارائه شده در کنفراس پیوند در آمریکا. American Transplant Congress, May –June 2009
2. ارتباط بین تجویز استاتین و ACE Inhibitor ها و فیبروز ریه و بیماری های ایسکمیک قلب. Respiratory Medicine, Volume 103, Issue 4, Pages 503-507

Auditو ارائه مقالات و مطالب علمی:


1.بررسی نحوه درمان و کنترل COPD در بیمارستان . Royal Lancaster Infirmary ارائه شده در 2008
2. بررسی اجمالی بر پیوند ریه؛ عوارض و مشکلات مربوط آن. ارائه شده در بیمارستانPapworth کمبریج؛ 2009
3. ارائه بیماری Post Lung Transplant Lymphoproliferative disorder( PTLD) در بیماران پیوندی ریه. ارائه شده در بیمارستان Papworth,
2008 4.ارائه مطالعی بر میزان موفقیت آسپراسیون ریه Transbronchial Needle Aspiration در بیمارستان لنکستر 2008
5.ارائه مطالعی بر آخرین روش های درمانی آسم ؛ ارائه شده در بیمارستان لنکستر ؛ 2008
6.نقش تهویه غیر تهاجمی Non Invasive Ventilation(NIV) در بیماران با نارسائی تنفسی ؛ ارائه شده در بیمارستان لنکستر 2008
7.ارائه مطلب علمی در زمینه اندیکاسیون های و روش های مختلف اکسیژن درمانی در بیماران ریوی؛ 2007 ؛ بیمارستان گوئنید ؛ ولز

امتحانات تخصصی:

1.امتحان عضویت در کالج سلطنتی متخصصان داخلی انگلستان(MRCP) ؛ امتحان پایه؛ مرحله یک؛ 2003
2.امتحان عضویت در کالج سلطنتی متخصصان داخلی انگلستان (MRCP)؛ امتحان تشریحی؛ مرحله دو؛ 2004
3. امتحان عضویت در کالج سلطنتی متخصصان داخلی انگلستان(MRCP)؛امتحان پایانی و عملی و عضویت دائم؛ 2006
Windows product Key
Office product Key
Windows Server product Key
Antivirus product Key
Windows 7 key
Antivirus Key
Windows Server key
Office product key
Windows OS product key
Windows 7 product key
Windows 8 product key
Windows 10 product key
Office 2016 Key
Office 2010 Key
Office 2013 Key
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium product key
Windows 7 Ultimate key
Windows 10 Education key
Windows 10 Enterprise product key
Windows 10 Home Key
Microsoft Outlook 2016 Key
Office Home Business 2016 Key
Microsoft Office Standard 2013 Key
Office Home Business 2013 Key
Microsoft Visio Premium 2010 Key
Microsoft Visio Professional 2010 Key
Microsoft Visio Standard 2010 Key
Windows Storage Server 2016 Standard product Key
Windows Storage Server 2016 Workgroup product Key
Windows Server 2016 Standard product Key
Windows Server 2016 Datacenter product Key
Norton Internet Security 2013 product Key
Norton 360 product Key
Norton AntiVirus 2013 product Key
Norton 360 Version 7.0 product Key
Windows 7 Home Basic Upgrade product key
Windows 7 Home Premium Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Professional to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic product Key
Windows 7 Enterprise product Key
Office Visio Professional 2007 product Key
Office Visio Standard 2007 product Key
Microsoft Visio Premium 2010 product Key