مردان پر خاشگر ریه های ضعیف تری دارند

خس خس سینه نشانه چیست؟
نوامبر 8, 2017
خمیازه
نوامبر 8, 2017

تحقیقات جدید نشان می دهد مردان میانسالی که غالبا عصبی و پر خاشگر هستند از فرسودگی و ناتوانی زودهنگام در ریه ها و سیستم تنفسی خود رنج می برند.
محققین دانشگاه هاروارد دریافته اند پرخاشگری بر ترشح هورمون هاییکه سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کنند تاثیر می گذارد و التهاب مزمنی در شش ها ایجاد می کند که موجب تخریب بافت های درونی آنها می شود.

این تحقیقات بر روی 670 مرد در رده سنی 45 تا 86 سال در سال 1986 انجام شد و میزان پرخاشگری آنان با تست استانداردی که کوک مدلی اسکیل (Cook-Medley Scale) نام دارد سنجیده و قدرت ششهای آنان با میزان هوایی که می توانست دورن آنها جای گیرد اندازه گیری شد. داوطلبین سه بار در مدت هشت سال مورد آزمایش قرار گرفتند.
بعد از در نظر گرفتن و بررسی عواملی چون سیگار کشیدن و نحوه زندگی و سطح رفاه افراد، محققین دریافتند که خشونت و پر خاشگری آنها رابطه مستقیمی با قدرت ششهای آنها دارد.
آزمایشها نشان داد قدرت شش های مردان خشن تر بسیار کمتر از افرادی بود که دارای رفتار با ثبات تر و روحیه مثبت تری بودند و هر چه پر خاشگری آنها بیشتر بود قدرت تنفسی آنها نیز کاهش می یافت.
البته دلیل رابطه ذاتی طرز رفتار و ضعف های بدنی از این قبیل هنوز ناشناخته است آنچه برای دانشمندان مسلم است رابطه مستقیم این دو با یکدیگر وبا میزان سلامتی افراد می باشد.